جشن عید غدیر
تعداد
4
مشاهده
85
درصد مشاهده شده نسبت به ثبت نام کرده
4.71%
گرفتن خروجی:    
# تاریخ ثبتکودکمادرنوبت جشن
1 97/08/23 08:30
مهربان قدوسی
فاطمه محمددوست
فرمانیه - نوبت دوم
2 97/06/12 12:31
فاطمه  خسروآبادی
زیبا دهقان
تهرانپارس - نوبت سوم
3 97/06/12 12:31
فاطمه  خسروآبادی
زیبا دهقان
تهرانپارس - نوبت سوم
4 97/06/10 15:28
بشری حاج محمد حسن
فاطمه مسعودی
اکباتان- نوبت چهارم

کانال بله شیعه کوچولو